Rất thực tế

0

Khóa học rất hay, kiến thức thực tế hoàn toàn có thể áp dụng ngay vào các công việc đầu tư của tôi. Cảm ơn diễn giả.